08/05/2020 BGD Thông báo danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp và mẫu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

Theo thuvienphapluat.vn

08/05/2020 BGD Thông báo danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp và mẫu chứng chỉ tin học UDCNTT và Ngoại ngữ 6 Bậc danh cho Việt Nam.

- 08/05/2020 Cục QLCL - Bộ GD đã có văn bản thông báo danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp và mẫu chứng chỉ tin học UDCNTT và Ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 Bậc dành cho Việt Nam.

- Xem văn bản tại đây.

14 Đơn vị được thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh B1.

Bình luận