Các Khóa Học

VSTEP Level 1 - Nền Tảng

Cung cấp nền tảng từ vựng cơ bản theo chủ đề, chủ điểm ngữ pháp nền tảng, định hình và luyện tập phát âm chuẩn.

Xem thêm

VSTEP Level 2 (A1/bậc 1)

Khóa học tiếng Anh VSTEP level 2 tương đương bậc 1 sẽ cung cấp nền tảng từ vựng cơ bản theo chủ đề, chủ điểm ngữ pháp nền tảng, định hình và luyện tập phát âm chuẩn. Diễn đạt các ý tưởng của mình và đọc/nghe hiểu được ý chính.

Xem thêm

VSTEP Level 3 (A2/bậc 2)

Khóa học tiếng Anh VSTEP level 3 tương đương bậc 2 - A2 sẽ cũng cố lại nền tảng từ vựng và ngữ pháp cơ bản, song song nâng cao ngữ pháp lên mức độ trung cấp.

Xem thêm

VSTEP Level 4 (B1/bậc 3)

Ngữ pháp trọng tâm, từ vựng theo chủ đề bài thi tiếng Anh VSTEP ở trình độ bậc 3 (tương đương B1 khung tham chiếu châu Âu). Phương pháp làm bài cho 4 phần thi Listening, Reading, Writing và Speaking.

Xem thêm

VSTEP Level 5 (B2/bậc 4)

Phương pháp và thực hành 4 kỹ năng Listening, Reading, Writing và Speaking. Từ trình độ bậc 4 (B2), VSTEP Rich tập trung rất mạnh vào 2 kỹ năng khó là Writing và Speaking.

Xem thêm

Pages