Các Khóa Học

VSTEP 1 - Nền Tảng

Cung cấp nền tảng từ vựng cơ bản theo chủ đề, chủ điểm ngữ pháp nền tảng, định hình và luyện tập phát âm chuẩn.

Xem thêm

VSTEP 2 - A1/bậc 1

Khóa học tiếng Anh VSTEP level 2 tương đương bậc 1 sẽ cung cấp nền tảng từ vựng cơ bản theo chủ đề, chủ điểm ngữ pháp nền tảng, định hình và luyện tập phát âm chuẩn. Diễn đạt các ý tưởng của mình và đọc/nghe hiểu được ý chính.

Xem thêm

VSTEP 3 - A2/bậc 2

Khóa học tiếng Anh VSTEP level 3 tương đương bậc 2 - A2 sẽ cũng cố lại nền tảng từ vựng và ngữ pháp cơ bản, song song nâng cao ngữ pháp lên mức độ trung cấp.

Xem thêm

VSTEP 4 - B1/bậc 3

Ngữ pháp trọng tâm, từ vựng theo chủ đề bài thi tiếng Anh VSTEP ở trình độ bậc 3 (tương đương B1 khung tham chiếu châu Âu). Phương pháp làm bài cho 4 phần thi Listening, Reading, Writing và Speaking.

Xem thêm

VSTEP 5 - B2/bậc 4

Phương pháp và thực hành 4 kỹ năng Listening, Reading, Writing và Speaking. Từ trình độ bậc 4 (B2), VSTEP Rich tập trung rất mạnh vào 2 kỹ năng khó là Writing và Speaking.

Xem thêm

Pages