VSTEP Level 1 - A1

Cung cấp nền tảng từ vựng cơ bản theo chủ đề, chủ điểm ngữ pháp nền tảng, định hình và luyện tập phát âm chuẩn.

1. Đối tượng
Người học hoàn toàn chưa có nền tảng tiếng Anh.

 

2. Mục tiêu khóa học
Học viên có nền tảng từ vựng – ngữ pháp – phát âm để diễn tả cơ bản các ý tưởng của mình và đọc/nghe hiểu được ý chính.

 

3. Nội dung chương trình


Phần nói
Mục tiêu
Học viên có thể nhận biết các đặc điểm phát âm trong tiếng Anh, bao gồm: âm tiết, trọng âm, nối âm.
Học viên có thể giao tiếp trong các tình huống thường gặp trong cuộc sống ở mức độ cơ bản.
Nội dung

Hệ thống ngữ âm theo bảng Phiên âm quốc tế IPA
Giao tiếp trong các tình huống quen thuộc hàng ngày
Chi tiết:
Hệ thống ngữ âm tiếng Anh
Giới thiệu bảng phát âm IPA
Âm đơn dài và âm đơn ngắn (1): /i:/ và /i/; /u:/ và /u/

Âm đơn dài và âm đơn ngắn (2): /a:/ và /^/; /ɒ/ và /ɔː/; /e/ và /ae/; /ɜː/
Các âm đôi: /ɪə/ và /eə/; /əʊ/ và /aʊ/; /ei/, /ai/ và /ɔɪ/
Các phụ âm (1): /p/ và /b/, /t/ và /d/, /k/ và /g/, /f/ và /v/, /h/, /θ/ và /ð/
Các phụ âm (2): /s/, /z/ và /ʃ/; /ʒ/, /t ʃ/, /dʒ/ và /j/; /m/ và /n/
Các phụ âm (3): /l/, /ŋ/, /r/ , /w/
Cách phát âm -ed
Cách phát âm -s/-es
Tiếng Anh giao tiếp trong các tình huống quen thuộc

Gặp gỡ và làm quen
Mua sắm
Ăn uống
Khám sức khỏe
Di chuyển

Du lịch
Giúp đỡ người khác
Nói chuyện qua điện thoại
Tình huống khẩn cấp


Phần viết
Mục tiêu
Học viên làm quen với các đơn vị ngữ pháp cơ bản nhất trong tiếng Anh.
Xây dựng nền tảng ngữ pháp và áp dụng vào kỹ năng viết câu và kỹ năng giao tiếp
Nội dung

Từ loại tiếng Anh
Cấu tạo câu cơ bản
Chi tiết
Từ loại tiếng Anh
Danh từ
Động từ
Tính từ và trạng từ
Cụm danh từ
Chủ ngữ giả
Giới từ
Hòa hợp chủ ngữ - động từ
Thì động từ
Các cấu trúc ngữ pháp cơ bản
Cảm thán
So sánh
Đưa ra lời khuyên
Khám sức khỏe
Hỏi và trả lời về thời gian
Câu hỏi đuôi
Chỉ đường
Cầu khiến
Bị động
Cấu tạo câu đơn

Các thành phần câu
Trật tự từ trong câu

Bình luận