08/09/2020 Đơn vị thứ 15 được tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc.

Theo thuvienphapluat.vn

08/09/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn 3465/BGDĐT-QLCL đồng ý cho Trường Đại học Quy Nhơn được tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc.

- Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông báo 691/TB-QLCL ngày 08/5/2020, công bố danh sách 14 đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc.

- Sau đó ngày 08/09/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp tục có văn bản số 3465/BGDĐT-QLCL đồng ý cho Trường Đại học Quy Nhơn được tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

- Như vậy, tính đến ngày 08/9/2020, cả nước có 15 đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, bao gồm:

1. Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

2. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

3. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

5. Đại học Thái Nguyên

6. Trường Đại học Cần Thơ

7. Trường Đại học Hà Nội

8. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

9. Trường Đại học Vinh

10. Học viện An ninh nhân dân

11. Trường Đại học Sài Gòn

12. Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

13. Trường Đại học Trà Vinh

14. Trường Đại học Văn Lang

15. Trường Đại học Quy Nhơn

Bình luận