VSTEP Level 4 - B1

Ngữ pháp trọng tâm, từ vựng theo chủ đề bài thi tiếng Anh VSTEP ở trình độ bậc 3 (tương đương B1 khung tham chiếu châu Âu). Phương pháp làm bài cho 4 phần thi Listening, Reading, Writing và Speaking.

1. Tổng quan

Khóa VSTEP level 5 tại Rich VSTEP dành cho học viên đang có trình độ VSTEP bậc 2

Cam kết đầu ra VSTEP bậc 3, kiện toàn kiến thức nền tảng tiếng Anh

Giải đề xuyên suốt chương trình học

 

2. Mục tiêu

Kỹ năng ngôn ngữ:

Ngữ pháp trọng tâm dùng trong bài thi VSTEP

Luyện tập kỹ năng nghe đọc nền tảng và cách xử lý các dạng câu hỏi thường gặp

Luyện tập kỹ năng viết câu và các kỹ thuật phát triển đoạn văn

Luyện tập kỹ năng trả lời câu hỏi Part 1, 2 về các chủ đề quen thuộc trong phần thi nói

Kỹ năng tư duy:

Đặt nền tảng cho các kỹ năng tư duy phản biện, logic và đa chiều thông qua các hoạt động bàn luận về những chủ đề quen thuộc và phân tích thông tin từ bài đọc/nghe ngắn.

 

3. Nội dung khóa học:

Phần nghe

Listening for gist and details

Trọng âm trong câu & content words.

Hiểu đại ý của câu văn thông qua content words

Liên kết các content words ở nhiều câu văn để hiểu đại ý đoạn thông tin

Nghe hiểu và trích xuất thông tin ở mức độ từ và cụm.

Nghe hiểu và trích xuất các thành phần chính trong câu văn.

 

Phần đọc           

Đọc hiểu từ vựng và phân tích ngữ pháp

Liên kết thông tin

Keyword / Skimming / Scanning

Các kỹ năng đoán nghĩa từ vựng.

Các cấu tạo câu thông dụng trong bài đọc – đọc hiểu dựa vào hiểu cấu trúc ngữ pháp.

Ứng dụng ngữ pháp trong phân tích câu hỏi IELTS.

 

Phần viết           

Phát triển mệnh đề và câu văn

Luận điểm và cách phát triển luận điểm cơ bản theo cấu trúc P.I.E (Point - Illustration - Explanation)

Mệnh đề và cấu tạo câu phức.

Nguyên nhân – hệ quả

Thời gian – điều kiện

Kết nối câu văn / Viết đoạn văn Causes – Problems – Solutions / Advantages and disadvantages / Opinion

Từ vựng theo chủ đề

 

Phần nói            

Phương pháp trả lời các dạng câu hỏi cơ bản theo chủ đề

Từ vựng theo chủ đề

Bình luận