VSTEP Level 3 - A2

Khóa học tiếng Anh VSTEP level 3 tương đương bậc 2 - A2 sẽ cũng cố lại nền tảng từ vựng và ngữ pháp cơ bản, song song nâng cao ngữ pháp lên mức độ trung cấp.

1. Đối tượng

Cung cấp kiến thức từ vựng - ngữ pháp trọng tâm và nâng cao lên mức trung cấp cho người học để thuần thuật trong việc sử dụng câu phức và đọc hiểu câu văn, đoạn văn dài.

2. Mục tiêu khóa học

Học viên nhận biết cấu trúc sử dụng thành thục câu phức, câu ghép trong VSTEP.

Học viên có thể viết lại câu văn theo nhiều cách.

Học viên có thể giao tiếp linh hoạt trong nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống.

3. Nội dung chương trình

Phần Nói

   Mục tiêu

Học viên có thể giao tiếp linh hoạt trong nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống.

   Nội dung:
Từ vựng các chủ điểm quen thuộc trong văn nói
Luyện tập giao tiếp tiếng Anh
   Chi tiết
Giao tiếp linh hoạt trong các tình huống:
Sử dụng các phương tiện giao thông
Tình huống ăn uống
Tình huống khẩn cấp
Tình huống khám sức khỏe
Tham quan, du lịch


Môn Viết
   Mục tiêu:
Học viên nhận biết cấu trúc và viết được câu đơn, phức, ghép thông dụng trong VSTEP.
Học viên có thể viết lại câu văn theo nhiều cách.
   Nội dung:
Từ vựng học thuật
Luyện viết câu phức – ghép
Kỹ năng viết lại câu
   Chi tiết:

Tập trung luyện tập, sử dụng ngữ pháp trong câu

Mệnh đề - Cấu trúc câu đơn (SVOCA)
Chủ ngữ và cụm danh từ.
Bổ ngữ trước của danh từ
Bổ ngữ sau của danh từ
Động từ và cụm động từ.
Bổ ngữ trước của động từ
Bổ ngữ sau của động từ
Câu ghép
Các từ nối FANBOYS
not only… but also…
neither… nor/ either… or
Câu phức (1)
Mệnh đề chính và mệnh đề phụ
Mệnh đề trạng ngữ (1): mệnh đề thời gian
Mệnh đề trạng ngữ (2): mệnh đề nhượng bộ
Câu phức (2)
Mệnh đề trạng ngữ (3): mệnh đề nguyên nhân
Mệnh đề trạng ngữ (4): mệnh đề mục đích
Câu phức (3)
Mệnh đề trạng ngữ (5): rút gọn các mệnh đề trạng ngữ
Câu phức (4): Câu điều kiện
Câu điều kiện loại 1
Câu điều kiện loại 2
Câu điều kiện loại 3
Câu điều kiện hỗn hợp
Câu phức (5): Mệnh đề quan hệ (1)
Các từ quan hệ
Cấu tạo mệnh đề quan hệ
Câu phức (6): Mệnh đề quan hệ (2)
Rút gọn mệnh đề quan hệ
Lỗi sai khi sử dụng mệnh đề quan hệ
Câu phức (7): Mệnh đề danh từ
Wh- + S + V
Whether
That + S + V
Paraphrasing (1)
Synonyms
Norminalisation & Word forms
Paraphrasing (2): Các bước paraphrase

Bình luận