Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 1 - Đề số 12

Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 1 - Đề số 12

1. Cấu trúc đề thi tổng quát

2. Đề Nói B1 B2 VSTEP: NÓI PART 1 - Đề số 12
Social interactions (3 phút)
Let's talk about Online shopping
- How often do you shop online?
- What kinds of products are often sold online?
- What are the benefits of online shopping?


Let's talk about Pets.
- Do you like pets? Why (not)?
- What is your favorite pet?
- Do you think pets can be human friends? Why (not)?

3. Bài làm 
     Đang cập nhật ...

Bình luận