Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 1 - Đề số 17

Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 1 - Đề số 17

1. Cấu trúc đề thi tổng quát

2. Đề Nói B1 B2 VSTEP: NÓI PART 1 - Đề số 17
Social interactions (3 phút)
Let's talk about Market
- Do you often go to the market?
- What do you often buy there?
- What are the benefits of going to the market?


Let's talk about Public holidays
- Are there many public holidays in your country?
- Do you often go away on these holidays?
- What do people in your country do on these holidays?

3. Bài làm 
     Đang cập nhật ...

Bình luận