Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 1 - Đề số 19

Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 1 - Đề số 19

1. Cấu trúc đề thi tổng quát

2. Đề Nói B1 B2 VSTEP: NÓI PART 1 - Đề số 19
Social interactions (3 phút)
Let's talk about Handicraft
- Do you like handicraft? (Do you like making things by hand)
- Have you ever made handicraft? (Have you ever made anything by hand?)
- Should handicrafts be taught to children? (Is making handicraft important to children?)


Let's talk about Yoga
- Do you often practice yoga?
- What are some benefits of doing yoga for physical and mental health?
- Why do many people nowadays practice yoga?

3. Bài làm 
     Đang cập nhật ...

Bình luận