Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 1 - Đề số 24

Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 1 - Đề số 24

1. Cấu trúc đề thi tổng quát

2. Đề Nói B1 B2 VSTEP: NÓI PART 1 - Đề số 24
Social interactions (3 phút)
Let's talk about Electric bikes
- Do you use an electric bike? / Have you ever used an electric bike?
- Which do you prefer: by bike or electric bike?
- What are the benefits and drawbacks of using an electric bike?


Let's talk about Libraries 
- Do you often go to the library?
- What do you often do at the library?
- Do you think books should be provided free to people?

3. Bài làm 
     Đang cập nhật ...

Bình luận