Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 1 - Đề số 4

Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 1 - Đề số 4

1. Cấu trúc đề thi tổng quát

2. Đề Nói B1 B2 VSTEP: NÓI PART 1 - Đề số 4
Social interactions (3 phút)
Let's talk about Learning languages.
- What language do you like learning?
- Are you good at English?
- How often do you learn English?
- What do you do to practice your English-speaking skills?
- How important is learning another language?

Let's talk about Your favorite day of week.
- What is your favorite day of week?
- What do you often do? Why?
- How important is it to have a favorite day of the week?

3. Bài làm 
     Đang cập nhật ...

Bình luận