Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 1 - Đề số 5

Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 1 - Đề số 5

1. Cấu trúc đề thi tổng quát

2. Đề Nói B1 B2 VSTEP: NÓI PART 1 - Đề số 5
Social interactions (3 phút)
Let's talk about Coffee shop.
- Do you often go to the coffee shop?
- Do you go there alone or with someone else?
- What do you often do at the coffee shop?

Let's talk about Dictionary.
- How often do you use a dictionary?
- Do you prefer a paper dictionary or electronic dictionary? 
- Does a dictionary help you in learning English?

3. Bài làm 
     Đang cập nhật ...

Bình luận