Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 1 - Đề số 6

Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 1 - Đề số 6

1. Cấu trúc đề thi tổng quát

2. Đề Nói B1 B2 VSTEP: NÓI PART 1 - Đề số 6
Social interactions (3 phút)
Let's talk about Social activities.
- Have you ever participated in any social activities?
- Do you think it is important to join a social activity? 
- Should schools encourage students to take part in charity and social activities?

Let's talk about Brand of computer.
- What is the brand of your computer? 
- Is it a popular brand in your country? 
- Do you intend to change to another brand? 

3. Bài làm 
     Đang cập nhật ...

Bình luận