Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 2 - Đề số 18

Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 2 - Đề số 18

1. Cấu trúc đề thi tổng quát

2. Đề Nói B1 B2 VSTEP: NÓI PART 2 - Đề số 18

Solution discussion (4 phút)
Situation: A group of six students are planning for a budget adventure for three days to Phuket, Thailand. Three accommodations are suggested: a hotel, a hostel and a resort. Which one would you recommend to them?


3. Bài làm

     Đang cập nhật ...

Bình luận