Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 2 - Đề số 20

Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 2 - Đề số 20

1. Cấu trúc đề thi tổng quát

2. Đề Nói B1 B2 VSTEP: NÓI PART 2 - Đề số 20

Solution discussion (4 phút)
Situation: One of your friends wants to choose the most appropriate TV programs for her 10-year-old son to help him forma good habit. She is considering three programs: news, game shows and films. Which do you think is the best choice?


3. Bài làm

     Đang cập nhật ...

Bình luận