Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 2 - Đề số 3

Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 2 - Đề số 3

1. Cấu trúc đề thi tổng quát

2. Đề Nói B1 B2 VSTEP: NÓI PART 2 - Đề số 3

Solution discussion (4 phút)
Situation: One of your friends wants to choose a sport for her teenage daughter to do in her free time. She is considering three sports: tennis, swimming and soccer. Which do you think is the best choice?


3. Bài làm

     Đang cập nhật ...

Bình luận