Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 2 - Đề số 7

Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 2 - Đề số 7

1. Cấu trúc đề thi tổng quát

2. Đề Nói B1 B2 VSTEP: NÓI PART 2 - Đề số 7

Solution discussion (4 phút)
Situation: A group of foreign students is studying Vietnamese history. There are 3 sources of learning suggested: going to the museum, watching documentaries, reading history books.


3. Bài làm

     Đang cập nhật ...

Bình luận