Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 3 - Đề số 1

Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 3 - Đề số 1

1. Cấu trúc đề thi tổng quát

2. Đề Nói B1 B2 VSTEP: NÓI PART 3 - Đề số 1

Topic Development (5 phút)
Topic:  Private cars should be banned in big cities.
- Private cars should be banned
   + Pollute the environment
   + Waste money
   + Cause traffic jam
   + Your own idea

Follow-up questions:
Note: You do not need to answer all the questions
-
Should private cars be banned in the city center?
- What means of public transport should be developed in the area where you live? Why?
- Do you think public transport should be free? Why/ why not?

3. Bài làm 
   Đang cập nhật

Bình luận