Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 3 - Đề số 2

Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 3 - Đề số 2

1. Cấu trúc đề thi tổng quát

2. Đề Nói B1 B2 VSTEP: NÓI PART 3 - Đề số 2

Topic Development (5 phút)
Topic: Traditional festivals present important values.
- Traditional festivals
   + Improve spiritual life
   + Teach history and culture
   + Honor community strength
   + Your own idea

3. Bài làm 
   Đang cập nhật

Bình luận