Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 3 - Đề số 4

Bộ Đề Thi Mẫu Nói Tiếng Anh B1 B2 VSTEP - NÓI PART 3 - Đề số 4

1. Cấu trúc đề thi tổng quát

2. Đề Nói B1 B2 VSTEP: NÓI PART 3 - Đề số 4

Topic Development (5 phút)
Topic: Let’s talk about some drawbacks of fast food.
- Drawbacks of fast food
   + Lack of nutrition
   + Cause diseases
   + Gain weight
   + Your own idea

3. Bài làm 
   Đang cập nhật

Bình luận